Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

IT för bättre ambulanssjukvård – från nödsamtal till vård

Lindholmen Science Park startar ett nytt samverkansprojekt PrehospIT-Stroke, en satsning inom prehospital e-hälsa. Projektet skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.
Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Vinnova har godkänt ansökan för projektet PrehospIT-Stroke inom programmet Innovationer för framtidens hälsa. Projektet ska genomföras med hjälp av finansiering från Vinnova och insatser från deltagande parter. Totalt medverkar 19 parter från sjukvård, näringsliv och akademi.

Konkret kommer projektet att ta fram förslag på hur IT gemensamt bör samordnas och utvecklas mellan alla inblandade aktörer för att förbättra ambulanssjukvården. Arbetet innebär bland annat att hitta gemensamma begrepp och att utveckla teknisk samverkan mellan befintliga system. Förslaget kommer att testas praktiskt i vårdkedjan för akut stroke, med målet att bland annat kunna demonstrera snabbare och effektivare hjälp till den som drabbas. 

– I den prehospitala vårdkedjan samverkar många parter och system. I dagsläget saknas en gemensam syn kring hur information, begrepp och dokumentation ska hanteras för att bäst gynna vården och patienten. Dessutom saknas en samsyn kring teknisk koppling mellan de olika system som används. Om man kan hitta ett gemensamt språk och överbrygga de tekniska hindren skapar man förutsättningar för snabbare, bättre och säkrare bedömning och handläggning i det akuta skedet. Men också kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, säger Bengt Arne Sjöqvist, projektledare på Lindholmen Science Park och Professor of Practice inom Healthcare Informatics på Chalmers tekniska högskola.

PrehospIT-Stroke har utformats inom Metis Forum, ett öppet samarbete och samverkan, som samlar nationella aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv. Syftet är att öka nyttiggörande av IT och e-hälsa inom prehospital sjukvård. Metis Forum drivs av Lindholmen Science Park och har etablerats med finansiellt stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekreteriat, samt bidrag från medverkande parter. Verksamheten leds av Bengt Arne Sjöqvist.

– Med en bred representation från sjukvård, näringsliv och akademi har vi de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra ett viktigt och grundläggande projekt av den här typen, säger Bengt Arne Sjöqvist.

För mer information kontakta:

Bengt Arne Sjöqvist, projektledare, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Simon Ungman, pressansvarig, Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 21 eller via epost simon.ungman@lindholmen.se