Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Juridiska utmaningar i samverkansprojekt lyfts i ny förstudie

Juridiken inom samverkansprojekt är en stor utmaning, och i samband med AI-relaterade projekt blir detta än mer komplicerat. Josefine Rembsgård, juridisk koordinator på AI Innovation of Sweden, har i en förstudie sett på hur juridiska utmaningar är kopplade till samverkansprojekt inom AI.

I de samverkansprojekt som genomförs vid The Data Factory hos AI Innovation of Sweden hamnar i många fall de juridiska förutsättningarna i centrum. Det handlar om frågor kring ägandeskap av data, juridiskt ansvar och inte minst den personliga integriteten.

- Detta är frågor som generellt berör i princip alla som arbetar med samverkansprojekt om AI på ett eller annat sätt, oavsett bransch eller yrkesroll, och det är därför viktigt att de uppmärksammas. 

För att öka kunskapen inom detta har Josefine Rembsgård, juridisk koordinator på AI Innovation of Sweden, under sommaren och hösten 2019 gjort en förstudie som kartlägger vilka juridiska utmaningar som av vissa utvalda aktörer upplevs som störst i samband med genomförande av samverkansprojekt inom AI. Förstudien berör även upplevda begränsningar och förutsättningar för att dela data.

josefin_staende.jpg- Detta är frågor som generellt berör i princip alla som arbetar med samverkansprojekt om AI på ett eller annat sätt, oavsett bransch eller yrkesroll, och det är därför viktigt att de uppmärksammas, berättar Josefine och fortsättter;

- Eftersom det också handlar om många frågor som kan anses vara relativt nya så finns det utmaningar i hur man ska hantera dem.

 

Personlig integritet en av de största utmaningarna

En av de största utmaningarna som lyfts fram i förstudierapporten är de juridiska frågorna kopplade till Dataskyddsförordningen, GDPR. Frågor som lyfts är bland annat hur lagstiftningen ska tolkas och konsekvenserna av bristande praxis. Det har även identifierats utmaningar i relation till bristande vägledning från myndigheter och att lagstiftningen kan anses ha begränsande effekter såväl som frågor om hur data får samlas in. Andra förekommande frågor är: Var man får tillgång till bra data? Vem är ansvarig för att data har en viss kvalitét? Och vad innebär anonymisering konkret enligt lagstiftningen?

Pedagogik och tvärvetenskap en grund för att hitta gemensamma lösningar

I förstudien lyfts också viktiga utmaningar kring behovet av pedagogik och medling när flera olika aktörer ska samverka och förstå varandra för att hitta lösningar på juridiska frågor. Det lyfts också fram ett behov av att arbeta mer tvärvetenskapligt för att personer med olika kompetens ska förstå varandra såväl som att lära sig av varandra, som exempel kan nämnas att det finns mycket att vinna på att juridisk kompetens och teknisk kompetens arbetar närmare varandra.

Josefine instämmer;
- Just pedagogik tror jag är otroligt viktigt i samverkansprojekt både för att förebygga missförstånd generellt, men särskilt för att parterna ska förstå vilka juridiska frågor man står inför och hur man kan arbeta för att lösa dom.

Genom att också arbeta mer tvärvetenskapligt och dela med oss av kunskap så kan vi ta med viktiga lärdomar till kommande projekt.

- För att undvika att juridiken ska upplevas som ett hinder och som något svårt så tror jag också att juridiken behöver vara en grundläggande del i samverkansprojekt redan från början för att strukturera projektet och även inkludera team som är experter på dessa olika frågor. Genom att också arbeta mer tvärvetenskapligt och dela med oss av kunskap så kan vi ta med viktiga lärdomar till kommande projekt.

 

Viktigt att redan från början sätta de juridiska ramarna

I de AI-projekt som genomförs på Data Factory görs vid uppstart ett stort arbete för att reda ut de juridiska förutsättningarna. Det handlar om villkor för delning av data, hur data ska användas i projekten, till vilket syfte och för vem. Ansvaret för den personliga integriteten är av högsta vikt, särskilt i relation till de dataset som är av känslig karaktär som ex medicinsk data. Något som också måste fastställas är partners individuella förutsättningar och vilka juridiska krav som måste ställas inför samarbete samt att dessa krav inkluderas i avtal.

“Det är otroligt spännande att få vara med och följa olika typer av samverkansprojekt och hur parterna blir allt bättre på att samarbeta kring att lösa dessa gemensamma utmaningar. Genom att försöka belysa upplevda problem kan vi lättare bemöta frågorna och tillsammans hitta svar och den här förstudien är ett försök till att göra just detta.”                                                            

Förstudierapporten utgör en objektiv övergripande sammanställning av det som deltagande representanter från partnerföretag har lyft under respektive intervju. Förstudierapporten speglar inte författarens egna åsikter. Deltagande representanter har haft möjlighet att granska materialet innan det publicerats.   

Rapporten är exklusivt  framtagen till partners inom AI Innovation of Sweden, Är du partner och intresserad av att ta del av hela rapporten, kontakta Josefine Rembsgård på: josefine.rembsgard@ai.se