Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Rivstart för CLOSER visar på stort behov av samverkan inom transportforskning

– Closer ska ha stenkoll på transportområdet. Vi ska veta vilken forskning som sker på universiteten och vilka utvecklingsprojekt som drivs i företagen. När det dyker upp en projektidé eller utlysning från EU kan Closer snabbt avgöra vilken kombination av aktörer som har bäst kompetens för just det uppdraget, förklarar Jerker Sjögren, programansvarig för Closer vid Lindholmen Science Park.

Svensk tillväxt och konkurrenskraft är beroende av effektiva transporter. Samtidigt står transportsystemet inför en stor utmaning inom miljö- och energiområdet. CLOSER är en nationell kraftsamling inom transporteffektivitet som även ska bli en svensk nod för EU-samarbeten.

Closer tar rollen som projektmäklare för innovation och forskning inom transport och logistik. Genom samverkansprojekt ska Closer arbeta med de utmaningar som transportsystemet står inför inom miljö- och energiområdet och med näringslivets behov av ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem.

– Sverige är extremt beroende av export och import. Transporter är avgörande för tillväxten och vi har därför en tradition av att utveckla bra logistik- och transportlösningar. Men bra lösningar är färskvara, det krävs ständigt nya affärsmodeller, styrmedel och ny teknik, säger Jerker Sjögren

Sedan årsskiftet är den nya arenan för transporteffektivitet officiellt igång. Jerker Sjögren och projektledare Sofie Vennersten är på plats på Lindholmen i Göteborg och målet är att ytterligare tre tjänster ska tillsättas under 2012.

Hållbara transporter

Målsättningen för Closer är att få fram transportlösningar som både är hållbara och kostnadseffektiva.

– Transportsektorn är den stora boven när det gäller utsläpp av växthusgaser, men vi har ännu inte sett de riktigt bra långsiktiga lösningarna. För att få fram helhetslösningar krävs samarbete över disciplingränserna. Vi måste få med både fordon-, energiforskning och logistik, säger Jerker Sjögren

Det är en av anledningarna till att Closer placerades på Lindholmen Science Park, en neutral mötesplats där akademi, näringsliv och samhälle samverkar inom bland annat transportområdet.

– Forskningen som bedrivs inom Closer sker på universiteten men görs inom ramen för samverkan. Vi bidrar med att skapa en god dialog kring forskningsbehov och prioriteringar, förklarar Jerker Sjögren

Closer överbryggar glappet i innovationskedjan

Huvuduppgiften för Closer är att initiera, rigga, stödja och samordna större demonstrationsprojekt som ska överbrygga glappet mellan tillämpad forskning och marknadsintroduktion. Glappet gör att forskningsresultat sällan leder till nya lösningar inom industrin.

– Forskningen är inte tillräckligt fokuserad. Sverige är ett litet land, vi kan inte kosta på oss att alla sitter på sitt håll, med sina egna idéer om vad som är strategiska forskningsfrågor inom transport och logistik. Ett annat problem är att industrin kommer in försent i processen. Det gör att forskningsresultaten inte blir vad de skulle kunna bli, säger Jerker Sjögren.

Snabb ökning av projekt både i Sverige och internationellt

Closer har bland annat anordnat en workshop om intermodala transporter. Det blev ett tillfälle att både få koll på läget inom området och diskutera vad som behöver göras. Resultatet blev en önskelista från de olika intressenterna med förslag på åtgärder, kompletterande forskning, nya samarbeten och affärsmodeller.

Closers verksamhet fokuserar på tre temaområden, High Capacity Transport, Green Corridors och Urban Transport.

High Capacity Transport (HCT) handlar om nya sätt att utnyttja befintlig infrastruktur och fordon, det kan t.ex. handla om att använda extra långa lastbilsekipage.

– Vi har ett spännande samarbete med Australien som har utvecklat ett system för att kunna följa HCT–ekipage via GPS. Då kan man vara säker på att fordonen kör på de vägar där det är tillåtet med tyngre ekipage. Att man tillåter tyngre fordon på vissa vägsträckor är en tänkbar lösning även för Sverige, säger Jerker Sjögren.

Tekniken kommer att börja testas under 2012 och ett antal förstudier har redan genomförts för att ta reda på hur förutsättningarna ser ut när det gäller teknik, marknad och regelverk.

Green Corridors rör utveckling av transportstråk med fokus på hållbarhet, säkerhet och effektivitet, så kallade Gröna Korridorer. Closer arrangerade den första Demodagen för Gröna Korridorer i höstas och har fått förtroende att arrangera även årets demodag, som går av stapeln i Malmö i december.

– Vi medverkar även i EU-projektet GreCOR som utvecklar den gröna korridoren i Nordsjöregionen längs stråket Oslo - Rotterdam. Vår roll är att hjälpa Trafikverket med övergripande koordination av projektet samt att hålla ihop pilotdelen. Totalt ingår 14 partners från länderna i Nordsjöregionen.

Closer har nyligen lämnat in en EU-ansökan om ett projekt för att skapa en likande korridor mellan Stockholm och Bologna. Jerker Sjögren berättar även att det pågår en dialog med Trafikverket och VINNOVA om att CLOSER ska ta ett nationellt helhetsansvar för att stimulera ny utvecklings- och demoprojekt inom Gröna Korridorer.

Urban Transport gäller logistik och persontransporter i storstäder. Closer driver två samverkansprojekt, GO:SMART och SENDSMART, som ska ta fram och demonstrera lösningar för person- och godstransporter i Göteborg.

– Målet är skapa lösningar som upprätthåller rörlighet för människor och gods. Men transporterna måste ske på ett mer och mer miljövänligt och hållbart sätt.

Diskussion förs även med de tre största städerna i Sverige, SKL och Trafikverket om att Closer ska hålla ihop det nationella arbetet kring citylogistik.

– Sammanfattningsvis kan man säga att Closer har rivstartat. Det har hänt väldigt mycket de första månaderna och det kommer att hända ännu mer under året. Det visar att det finns behov och stor efterfrågan på ökad samverkan inom transportområdet.