Hoppa till huvudinnehåll
två personer pratar med varandra

Innovationskraft för Sverige möjliggörs genom samverkan

 

Genom Lindholmen Science Park bedrivs flera av Sveriges främsta utvecklings- och forskningsprogram med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. Projektverksamheten baseras på oberoende forskning och samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer och samlade erfarenheter gör att vi samtidigt agerar som kompetensnod.

person som skriver på whiteboard

På Lindholmen Science Park drivs oberoende forsknings- och samverkansprojekt inom områden som transport, AI, ICT, media och visualisering.

Vår roll och vårt uppdrag ser olika ut beroende på vilket projekt vi driver eller samverkar i. Gemensamt är att allt vi deltar i ska bidra till nya lösningar på vår tids samhällsutmaningar, med ökad tillväxt och konkurrenskraft som långsiktigt resultat – regionalt, nationellt och internationellt.

Utgångspunkt i samhällets behov

För att lösa de stora utmaningar som samhället står inför krävs samarbete över traditionella ämnes- och organisationsgränser. Lindholmen Science Parks roll är att genom domänexpertis och erfarenhet av innovationsledning, vara det sammanhängande navet, den neutrala möjliggöraren. Att driva, projektleda, facilitera och vara motorn i de komplexa forskningsprogrammen, liksom att identifiera och föra samman ytterligare ämnesexpertis för projektens måluppfyllnad. I vårt uppdrag ligger även ansvar för kunskapsspridning av projektens resultat - rollen som kompetensnod.

vägen från behov till implementering

Ett forsknings- och kunskapsnav med bredd och spets

"Morgondagens mobilitet för människor och gods" kan sammanfattas som Lindholmen Science Parks spets. Detta gestaltas både genom stora delar av vår oberoende projekt- och programverksamhet på nationell och europeisk nivå, men även i det arbete som sker för att utveckla kunskapsområdet lokalt. Samtidigt har en bred kunskapsbank och unika erfarenheter byggts upp inom flera områden, såsom transport i sin helhet, AI, ICT, media och visualisering. Historien bakom dessa styrkeområden är starkt kopplad till den samlade industrin i regionen och bidrar till forskningsprojektens och därmed verksamhetens bredd och mångfald.

Kvinna arbetar med självgående robot
Buss anländer till busshållplats

Transport och logistik

Den mest framträdande industrin kopplad till ekosystemet och forskningsnavet Lindholmen Science Park är transportnäringen, både i form av transporter av gods men också mobilitet och resande för människor. Där många aktörer inom industri och akademi fokuserar på en enskild del, är en av Lindholmen Science Parks roller att föra samman olika initiativ och hitta de gemensamma faktorerna för att utveckla systemet där allt hänger ihop. Vi riktar våra stora initiativ mot projekt och program som omfamnar helheten och systemtänket, ofta med inslag av test och demo. Effektiva transport- och logistiklösningar, det uppkopplade och automatiserade transportsystemet och utvecklingen av morgondagens kollektivtrafik är områden vi tillsammans med våra samverkanspartners fokuserar på inom ramen för forskningsprojekten.

Två män sitter vid varsin dator

Informations – och kommunikationsteknologi – ICT

Informations- och kommunikationsteknologi har ett brett fält av tillämpningsområden och utgör en förutsättning för olika branschers verksamhet och utveckling. Inte minst ser vi detta i dag på utvecklingen av mobilitet och transporter i urban miljö. De stora drivkrafterna för utveckling inom ICT-området idag är IT-säkerhet, molnet, uppkoppling och processutveckling. Lindholmen Science Parks forskningsverksamhet bidrar till utvecklingen på flera konkreta sätt och vi är engagerade i tillämpningar för fordon, eHälsa, ledningssystem och samhällssäkerhet tillsammans med våra samverkanspartners.

Två män tittar på en datorskärm

Media

Medieområdet kombinerar de kreativa och kulturella näringarna med digitalisering och teknik. Inom media fokuseras forskning och kunskapsspridning på tre faser i värdekedjan; skapande, förmedling/distribution och upplevelsen. Vi möjliggör möten, samtal och deltar i forskningssamarbeten för utveckling av media i regionen. Våra insatser har i dag sitt fokus inom film, tv, spel samt demokratisk journalistik.

Två personer testar VR glasögon

Visualisering

 

Visualisering och simulering har blivit en allt viktigare kompetens och ett verktyg för att vidareutveckla produkter, branscher och förmedla idéer. Med Visual Arena som verktyg och verkstad, kombinerat med vår specialistkompetens, spelar Lindholmen Science Park en viktig roll i flera samhällsviktiga initiativ och är en tillgång för såväl industrin som för enskilda visualiseringsaktörer.

Färger genererade av AI

AI

Den accelererande digitaliseringens och artificiell intelligens (AI) påverkan på hela samhällsutvecklingen kräver helt nya angreppssätt för att påskynda omställningstakten. Det handlar om att höja medvetandegraden, öka kunskaper och insikter i vilka möjligheter och hot som finns, samt hur samhällets aktörer kan samverka för att möta dessa.

AI Sweden har uppdraget att accelerera  tillämpningen av AI i Sverige, både inom privat och offentlig sektor. Detta görs bland annat genom forskningssamarbete och branschöverskridande delning av erfarenheter, kunskap och data.

Vill du veta mer om våra program och projekt?

Flygfoto över Lindholmen Science Park med grön transparens framför