Hoppa till huvudinnehåll
två personer pratar med varandra

Innovationskraft för Sverige möjliggörs genom samverkan

Genom Lindholmen Science Park bedrivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. Projektverksamheten baseras på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer och samlade erfarenheter gör att vi samtidigt agerar som kompetensnod.

person som skriver på whiteboard

På Lindholmen Science Park drivs samverkansprojekt inom områden som transport, ICT, media och visualisering.

Vår roll och vårt uppdrag ser olika ut beroende på vilket projekt vi driver eller medverkar i. Gemensamt är att allt vi deltar i ska främja lösningar på vår tids samhällsutmaningar, med ökad tillväxt och konkurrenskraft som långsiktigt resultat – regionalt, nationellt och internationellt.
 

Utgångspunkt i samhällets behov

För att lösa de stora utmaningar som samhället står inför krävs samarbete över traditionella ämnes- och organisationsgränser. I våra samverkansprojekt är Lindholmen Science Parks roll att vara det sammanhängande navet, den neutrala möjliggöraren - att driva, projektleda, facilitetera och vara motorn i de komplexa utvecklingsprogrammen. I vårt uppdrag ligger även ansvar för kunskapsdelning - rollen som kompetensnod. 

vägen från behov till implementering

Ett kunskapsnav med bredd och spets

"Morgondagens mobilitet för människor och gods" kan sammanfattas som bolagets och ekosystemets spets. Detta gestaltas både genom stora delar av projekt- och programverksamheten, men även i det arbete som sker för att utveckla området lokalt. Samtidigt har en bred kunskapsbank och unika erfarenheter byggts upp inom flera områden, såsom transport i sin helhet, ICT, media och visualisering. Historien bakom dessa styrkeområden är starkt kopplad till den samlade industrin i regionen och sammantaget bidrar de till verksamhetens bredd och mångfald.

Kvinna arbetar med självgående robot
Buss anländer till busshållplats

Transport och logistik

Den mest framträdande industrin kopplad till ekosystemet och konceptet Lindholmen Science Park är transportnäringen, både i form av transporter av gods men också mobilitet och resande för människor. Där många aktörer inom industri och akademi fokuserar på en enskild del, är Lindholmen Science Parks roll att parkoppla olika initiativ och hitta de gemensamma faktorerna för att utveckla systemet där allt hänger ihop. Vi riktar våra stora initiativ mot projekt och program som omfamnar helheten och systemtänket, ofta med inslag av test och demo. Effektiva transport- och logistiklösningar, det uppkopplade och automatiserade transportsystemet och utvecklingen av morgondagens kollektivtrafik är områden vi utvecklar tillsammans med våra samverkanspartners.

Två män sitter vid varsin dator

Informations- och kommunikationsteknologi - ICT

Informations- och kommunikationsteknologi har ett brett fält av tillämpningsområden och utgör en förutsättning för olika branschers verksamhet och utveckling. Inte minst ser vi detta i dag på utvecklingen av mobilitet och transporter i urban miljö. De stora drivkrafterna för utveckling inom ICT-området idag är IT-säkerhet, molnet, uppkoppling och processutveckling. Lindholmen Science Park är med i utvecklingen på flera konkreta sätt och är engagerade i tillämpningar för fordon, eHälsa, ledningssystem och samhällssäkerhet tillsammans med våra partners.

Två män tittar på en datorskärm

Media

Medieområdet kombinerar de kreativa och kulturella näringarna med digitalisering och teknik. Inom media fokuserar vi på  tre faser i värdekedjan; skapande, förmedlig/distribution och upplevelsen. I mitten av dessa faser och perspektiv finns Lindholmen Science Park som aktör. Vi möjliggör möten, samtal och samarbeten för utveckling och tillväxt av media i regionen. Våra insatser har i dag sitt fokus inom film, tv, spel samt demokratisk journalistik.

Två personer testar VR glasögon

Visualisering

Visualisering och simulering har blivit en allt viktigare kompetens och ett verktyg för att vidareutveckla produkter, branscher och förmedla idéer. Med Visual Arena som verktyg och verkstad, kombinerat med kompetens, spelar Lindholmen Science Park en viktig roll i flera samhällsviktiga initiativ och är en tillgång för såväl industrin som för enskilda visualiseringsaktörer.

Vill du veta mer om våra program och projekt?

Flygfoto över Lindholmen Science Park med grön transparens framför