Hoppa till huvudinnehåll

Visselblåsarfunktion

Att visselblåsa innebär att en medarbetare (inhyrd arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontär, praktikant, person i företagsledning, verksam aktieägare, anställda hos underleverantörer och entreprenörer) rapporterar om missförhållanden/oegentligheter eller problem som är av allmänintresse.

Rapportering av avvikelser och oegentligheter
I första hand rapporteras observation eller misstänksamhet kring oegentligheter till närmaste chef, alternativt hr eller vd, beroende på frågans karaktär. Då något i verksamheten inte är förenligt med de krav och rutiner som upprättats rörande säkerhet, miljö, arbetsmiljö eller hantering av personuppgifter, kan du även kontakta arbetsmiljöombudet.
Om du av olika skäl inte tycker dig kunna ta upp misstanke om oegentligheter med ovan nämnda personer, kan du vända dig till Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion (då Lindholmen Science Park delvis ägs av Göteborgs Stad).

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion
Denna rapporteringskanal ska du använda om du misstänker att det finns missförhållanden i någon verksamhet inom Lindholmen Science Park, och det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas.

Rapportera ett ärende
Du kan lämna en skriftlig rapport genom att följa länken nedan och klicka på knappen "Skicka en ny rapport här". Vill du i stället lämna en muntlig rapport kan du göra detta över telefon. Du finner information om telefonnumret här nedan.

Lämna skriftlig rapport
goteborgsstad.whistlelink.com

Lämna muntlig rapport
Telefon: 0770-45 55 50

Du kan även boka tid för ett fysiskt möte via ovanstående länk eller telefonnummer, för att på så sätt lämna din rapport.

Om du väljer att göra en skriftlig rapport kommer du att behöva besvara ett antal frågor i ett rapporteringsformulär. När du lämnar en rapport kan du välja om du vill vara helt anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Grundinställningen i systemet är att du är anonym. Det är viktigt att du vid inlämning av en rapport försöker lämna så mycket information om den misstänkta händelsen eller överträdelsen som möjligt. Detta för att möjliggöra för visselblåsarfunktionen att utreda ärendet på ett effektivt sätt.

Hantering av inkomna rapporter
När du lämnar in din rapport får du ett unikt ärendenummer och verifieringskod som kvitto på att rapporten har skickats in. Ditt unika ärendenummer och verifieringskod använder du för att kunna skicka in kompletterande uppgifter eller för att ta del av återkopplingen i ärendet. Det gör du genom att återvända till denna sida och klicka på knappen ”Följ upp ett ärende”.

Lindholmen Science Parks Visselblåsarpolicy