Hoppa till huvudinnehåll

Visselblåsarpolicy

Att visselblåsa innebär att en medarbetare (inhyrd arbetstagare, arbetssökande, egenföretagare, volontär, praktikant, person i företagsledning, verksam aktieägare, anställda hos underleverantörer och entreprenörer) rapporterar om missförhållanden/oegentligheter eller problem som är av allmänintresse. Denna policy syftar till att tydliggöra hur visselblåsning går till i vår verksamhet samt att klargöra det skydd personen som rapporterar oegentligheter (visselblåsaren) har.

För att skyddas av visselblåsarlagen ska den information som rapporteras angå allmänheten och informationen ska ha ett allmänintresse. Till allmänintresset hör överträdelse av lagar och andra föreskrifter, dock inte om det är bagatellartade förseelser eller överträdelser av rena formalia.

Den som rapporterar är också skyddad när det gäller missförhållanden som gäller produktsäkerhet, offentlig upphandling, miljöskydd med mera. Även allvarliga överträdelser av interna regler och principer som uppförandekoder och liknande kan omfattas.

Det är inte av allmänintresse att rapportera om klagomål som rör dina egna personliga omständigheter, såsom hur du har blivit behandlad på jobbet. I sådana fall vänder du dig till hr, din närmaste chef eller vd.

Om en medarbetare har skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser uppmuntrar vi till att ta kontakt med närmaste chef, dennes chef eller hr-funktionen för vidare hantering. Om detta på grund av oegentlighetens karaktär eller andra omständigheter kopplade till visselblåsarlagen inte är möjligt eller aktuellt, bör nedan visselblåsarrutin tillämpas. Detsamma gäller om information lämnats inom företaget som inte följts upp eller ignorerats.
 

Intern visselblåsarrutin

Om det känns obekvämt att rapportera ett känt eller misstänkt missförhållande till närmaste chef, chefs chef, hr eller vd, använd någon av kanalerna nedan.

För att lämna en rapport använder du Göteborgs Stads Visselblåsarfunkton (se nedan) – då Lindholmen Science Park delvis ägs av Göteborgs Stad.

  • Du kan lämna en skriftlig rapport genom att följa länken nedan och klicka på knappen ”Skicka en ny rapport här” – https://goteborgsstad2.whistlelink.com/
  • Vill du i stället lämna en muntlig rapport kan du göra detta över telefon 0770-45 55 50
  • Du kan också via dessa kanaler boka ett fysiskt möte för att lämna din rapport.

Om du väljer att göra en skriftlig rapport kommer du att behöva besvara ett antal frågor i ett rapporteringsformulär. När du lämnar en rapport kan du välja om du vill vara helt anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Grundinställningen i systemet är att du är anonym. Det är viktigt att du vid inlämning av en rapport försöker lämna så mycket information om den misstänkta händelsen eller överträdelsen som möjligt. Detta för att möjliggöra för visselblåsarfunktionen att utreda ärendet på ett effektivt sätt.

När du lämnar in din rapport får du (inom 7 dagar) ett unikt ärendenummer och verifieringskod som kvitto på att rapporten har lämnats/skickats in. Ditt unika ärendenummer och verifieringskod använder du för att kunna skicka in kompletterande uppgifter eller för att ta del av återkopplingen i ärendet. Det gör du genom att återvända till https://goteborgsstad2.whistlelink.com/ och klicka på knappen ”Följ upp ett ärende”.

Om utvärderingen visar att det kan finnas substans i din rapport kommer den att utredas. En extern eller intern utredare tillsätts, det är viktigt att den personen är oberoende av och inte inblandad i ärendet. En utredning inleds skyndsamt. Om en brådskande insats krävs, kommer den att tas innan en utredning genomförs. Återkoppling i ärendet sker via https://goteborgsstad2.whistlelink.com/ - se ovan.


Extern visselblåsning

Ett flertal offentliga myndigheter har en extern visselblåsarfunkton inom respektive verksamhetsområde där man kan rapportera oegentligheter direkt till myndigheten vid behov. Extern rapportering kan i vissa fall (till exempel vid akut risk för liv, hälsa eller miljö) även ske till myndighet som inte har inrättat en extern visselblåsarfunkton. Extern rapportering kan även ske till EU-organ vid händelser som rör en för EU-organet relevant fråga.
 

Offentliggörande

I vissa fall, om det till exempel föreligger en akut fara för liv, hälsa eller miljö, kan visselblåsaren offentliggöra information direkt. Men i övriga fall ska visselblåsaren först ha visselblåst externt enligt ovan, innan ett offentliggörande får göras.
 

Skydd för visselblåsare

Som visselblåsare har man tre olika typer av skydd:

  • Ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt som i korta drag innebär att visselblåsaren inte kan bli straffskyldig om rapporteringen bryter mot eventuell tystnadsplikt. Den som rapporterar får däremot inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller bryta mot tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar.
    Om personen som rapporterar genom inhämtande av information gör sig skyldig till brott gäller inte heller ansvarsfriheten.
  • Skydd mot hindrande åtgärder som innebär att arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter inte på något sätt får hindra eller försöka hindra visselblåsaren att rapportera.
  • Skydd mot repressalier som innebär att visselblåsaren är skyddad från alla former av repressalier eller försök till repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller arbetsrättsliga repressalier som uppsägning, avsked med mera, men även övriga repressalier som exempelvis avslag av ledighetsansökan och utebliven löneökning.

Skyddet kan även gälla närstående till den som visselblåser eller personer som bistått den person som visselblåser.

Vi tolererar inte att någon som i enlighet med denna policy rapporterat en oegentlighet på något sätt särbehandlas, bestraffas eller trakasseras på grund av anmälan. All negativ särbehandling kommer att få disciplinära konsekvenser. Det gäller oavsett om en utredning bekräftar eller inte bekräftar rapporterade misstankar/anklagelser.
 

Visshetskrav 
Den som visselblåser ska ha skälig anledning att anta att uppgifterna som lämnas är sanna (detta kallas visshetskrav). Visselblåsandet får därmed inte enbart grundas på rykten och skvaller. Ett bra riktmärke för en visselblåsare att förhålla sig till innan upprättande av en anmälan är att försäkra sig om att denne har tillgång till förstahandsinformation i frågan.

Ovan innebär dock inte att den som visselblåser måste veta att en oegentlighet faktiskt har ägt rum. Genuina misstankar eller farhågor kan och bör också rapporteras.

Att medvetet sprida rykten och falska eller illvilliga anklagelser kan dock betraktas som ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och ytterst resultera i disciplinära åtgärder, inklusive avsked.
 

Tillämpliga lagar
Som privatanställd omfattas anställda av lojalitetsplikt. Det innebär bland annat att en anställd som kritiserar arbetsgivaren offentligt kan få disciplinära konsekvenser, exempelvis avsked. Vid allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren skyddas dock en privatanställd av den så kallade Visselblåsarlagen – lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.