Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Våra EU-projekt

Lindholmen Science Park är en internationell science park och en etablerad europeisk innovationsnod.

Vi hjälper till att mäkla, stödja och underlätta EU-projekt inom områdena Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park deltar i nedanstående EU-projekt.

SAGE

Safe and Green Road Vehicles

Europeiskt samarbetsprojekt för att fördjupa samarbetet inom och mellan europeiska fordonskluster. Partnerskapet består av fem regionala forskningsdrivna fordonskluster: Paris, Piemonte, Regensburg, Västra Götaland och Warsawa. Lindholmens roll är att ansvara för den svenska delen av arbetspaket "Kapacitets- och samverkansuppbyggnad".

Kontaktperson: Bosse Norrhem, 031-764 70 25

HeERO

Harmonised eCall European Pilot

Inom en nära framtid kan din bil att ha ett elektroniskt säkerhetssystem som automatiskt ringer upp räddningstjänsten om en allvarlig olycka händer. Säkerhetssystemet benämns eCall och för närvarande ingår 15 länder i ett omfattande EU-projekt (HeERO) för att implementera det över Europa. Lindholmen Science Park leder den svenska piloten.

Kontaktperson: Ola Stensby, 031-764 70 27, 

ELVIRE
Electric Vehicle communication to Infrastructure, Road services and Electricity supply

EU  Ramprogram7 - ICT. Continental Automotive GmbH är koordinator. Lindholmen Science Park och SP är arbetspaketsledare.

Kontaktperson: Peter Öhman

SWIFTLY Green

Sweden-Italy Freight Transport and Logistics Green Corridor

Projektet ska utveckla en verktygslåda för Gröna Korridorer. Verktygslådan kommer att innehålla riktlinjer och konkreta exempel på hur man engagerar olika aktörer och hur man implementerar de bästa lösningarna. Den ska baseras på "best practice" och överförbara resultat från en grundlig kartläggning och analys av tidigare och pågående projekt

Kontaktperson: Sofie Vennersten, 031-764 70 16

North Sea Region E-mobility

Projektet ska knyta ihop elfordonsaktiviteter längs sträckningen Amsterdam – Köpenhamn – Göteborg. Syftet är även att vägleda framtida investeringar för att gynna tillgängligheten med elfordon i Nordsjöregionen. Lindholmen Science Park är arbetspaketledare för att studera en möjlig EV-rutt mellan Amsterdam och Oslo.

Kontaktperson: Peter Öhman

COSMO
Cooperative Systems for Sustainable Mobility and Energy Efficiency

Lindholmen Science Park är ansvarig för testplatsen i Göteborg. Projektet i Sverige drivs tillsammans med Volvo Technology samt Svevia AB. Syftet är att fastställa vilken reduktion i CO2 utsläpp som kan erhållas genom kommunikation mellan trafikljus och bussar, för att ge grön våg, det vill säga anpassning av trafiken utan att behöva bromsa.

Kontaktperson: Peter Follin

DRIVE C2X
Driving implementation and Evaluation of C2X communication technology in Europe

Syftet med DRIVE är att utvärdera ett antal applikationer baserade på radiokommunikation mellan fordon och fordon, samt mellan fordon och infrastrukturen. Applikationerna omfattar trafiksäkerhet, trafikeffektivitet och finansiella tjänster. Inom DRIVE finns 8 testplatser inom Europa.

GreCOR
Green Corridor in the North Sea Region

Projektet utvecklar och implementerar den första gröna korridoren i Nordsjöregionen längst stråket Oslo - Randstad. GreCOR fokuserar inte bara på korridoren som sådan, utan också på hur transporterna genereras från omlandet, start och mål hos transportflödena samt hub-strukturen runt korridoren ur ett multimodalt perspektiv.

Kontaktperson: Sofie Vennersten, 031-764 70 16